Do strony głównej systemu QuickSTEP

Dokumenty magazynowe

Żeby wystawić dokument magazynowy wybierz Dokumenty z menu głównego modułu gospodarki magazynowej. Żeby rozpocząć wystawianie dokumentu kliknij przycisk Nowy dokument. Zostanie wyświetlone menu kontekstowe z dokumentami (zob. Typy dokumentów magazynowych). Wybranie któregokolwiek z nich otwiera okno dopisywania wybranego dokumentu.

W oknie dopisywania dokumentu można zmienić rodzaj dokumentu (w ramach wybranego dokumentu) na podstawie słownika rodzajów dokumentów. Przykładowo jeżeli użytkownik zdefiniował dwa rodzaje dokumentu Pz, w oknie dopisywania dokumentu Pz będzie można wybrać jeden z nich.

Po wybraniu odpowiedniego dokumentu przystępujesz do wprowadzania jego danych.

 • Symbol Jeśli wybrałeś np. Pz, taki symbol będzie podstawiony na dokumencie.

 • Magazyn Jego będzie dotyczył wystawiany dokument. W przypadku dokumentów przesunięcia międzymagazynowego dostępne są też pola Na magazyn (MM-) i Z magazynu (MM+).

 • Data wystawienia Data automatycznie ustawia się na dniu bieżącym, masz jednak możliwość wybrania innej daty wprowadzając ją ręcznie lub wybierając z kalendarza.

 • Kontrahent W przypadku dokumentów wydania i przyjęcia z zewnątrz (Wz i Pz) dostępne jest też pole Kontrahent. Klikając na przycisk obok niego wywołasz kartotekę kontrahentów. Otwierając ją z tego poziomu masz możliwość zarówno wybrać kontrahenta, jak również dopisać nowego, jeśli nie istnieje jeszcze w systemie.

  [Podpowiedź]

  Żeby otworzyć kartotekę kontrahentów ustaw kursor w polu Kontrahent i wciśnij klawisz Strzałka w dół.

 • W przypadku dokumentów przychodu i rozchodu wewnętrznego (Pw i Rw) aktywne są pola wprowadzenia danych zlecenia produkcyjnego (rok, miesiąc, rejestr zleceń oraz numer). Jeśli wystawione dla tego zlecenia dokumenty nie pokrywają jeszcze całości zlecenia, możliwe jest przepisanie pozycji zlecenia na dokument.

 • W przypadku dokumentów importowych (PzImp) dostępna jest osobna zakładka do wprowadzenia informacji z dokumentu SAD.

 • Do każdego dokumentu można dopisać dowolną notatkę (zakładka Notatka).

Przycisk Dopisz z zakładki Dane dokumentu pozwala dopisać pozycję dokumentu magazynowego. W oknie dopisywania pozycji wprowadź potrzebne dane: kod lub indeks artykułu z kartoteki artykułów (pozostałe dane artykułu są wprowadzane automatycznie), ilość i jednostkę miary. Na zakładce Notatka można wprowadzić dowolny tekst notatki dla pozycji.

[Podpowiedź]

Żeby otworzyć kartotekę artykułów ustaw kursor w polu Kod lub Indeks i wciśnij klawisz Strzałka w dół.

W przypadku dokumentów przyjęcia (Pz, Pw, MM+ i Pr+) i Bilansu otwarcia możliwe jest też wprowadzenie ceny (jednostkowej lub wartość dokumentu), a zakładka Inne umożliwia wprowadzenie danych dostawy – daty ważności i atestu.