Do strony głównej systemu QuickSTEP

Słowniki podstawowe

Słowniki to zwykle zestawy informacji. Tworzenie słownika jest proste i sprowadza się do dopisania jego pozycji – czyli kliknięcia przycisku Dopisz i wypełnienia odpowiednich pól w oknie dodawania pozycji – oraz ewentualnie utworzenia odpowiednich podpozycji. Ta ostatnia sytuacja ma miejsce np. w przypadku słownika walut, gdzie pozycjami są poszczególne waluty, natomiast podpozycjami konkretnej waluty – jej kursy.

Wszystkie słowniki – oprócz słownika rachunków bankowych – pozwalają blokować wybrane pozycje. Pozycja zablokowana nie może być wykorzystana podczas pracy w systemie QuickSTEP.

Żeby wyświetlić słownik wykonaj jedną z czynności:

 • Kliknij Słowniki z menu głównego, a następnie nazwę słownika do uruchomienia.

 • Wciśnij odpowiednią kombinację klawiszy (zob. „Skróty klawiaturowe”).

Urzędy

Słownik danych urzędów, np. urzędów skarbowych. Każda pozycja tego słownika może przechowywać informacje o urzędzie:

 • Nazwa i adres
 • Bank i rachunek

Poszczególne urzędy mogą być blokowane; będą wówczas niedostępne podczas tworzenia dokumentów systemowych.

Magazyny

Słownik magazynów. W systemie QuickSTEP można dopisać dowolną ilość magazynów. Obok kodu i nazwy magazynu, dla każdej pozycji określa się rodzaj magazynu:

 • Wyrobów gotowych
 • Półwyrobów
 • Materiałów
 • Towarów handlowych
 • Inny

Poszczególne magazyny mogą być blokowane, można określić czy na magazynie ma być stosowana identyfikacja lokalizacji miejsca oraz magazyny mogą być sortowane.

Zakładka Lokalizacje w magazynie służy definicji lokalizacji związanych z magazynem. Zakładka pojawia się tylko wówczas, jeśli jest stosowana identyfikacja lokalizacji na magazynie.

Zakładka Kontakt pozwala zdefiniować dane kontaktowe magazynu łącznie z telefonem i adresem elektronicznym.

Okno aktualizacji danych magazynu

Aktualizacja danych magazynu w słowniku magazynów

Matryce członów indeksu

W tym miejscu istnieje możliwość zdefiniowania matryc, z których może składać się indeks. Z kolei każda matryca jest konstruowana ze składników, gdzie każdy składnik może posiadać pozycje. Indeks na podstawie matryc dopisuje się w kartotece artykułów – zob. „Artykuły”.

Okno dopisywania matryc członów indeksu

Dopisywanie matryc członów indeksu

Waluty

Słownik walut, w których będą się odbywały rozliczenia. Kursy definiowane dla każdej waluty obowiązują od wprowadzonej dla kursu daty, do daty następnego kursu.

Możliwe jest automatyczne wypełnienie kursów dla danej daty dla wszystkich walut obcych wprowadzonych w słowniku walut na podstawie tabeli A kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego. Wystarczy kliknąć przycisk Pobierz znajdujący się w słowniku walut (pod listą walut i kursów).

Okno słownika walut
Słownik walut

Do działania tego mechanizmu konieczne jest połączenie z internetem.

[Uwaga]

Tabela A kursów średnich walut obcych aktualizowana jest na stronie internetowej NBP w każdy dzień roboczy w godzinach 11:45 - 12:15.

Jednostki miary

Pojedyncza jednostka definiowana jest przez dwie informacje:

 • Symbol jednostki miary. Jest widoczny na dokumentach.
 • Opis jednostki miary. Jest widoczny – razem z symbolem – podczas wprowadzania dokumentów, jako podpowiedź.

Możliwe jest blokowanie wykorzystania pojedynczych jednostek miary podczas tworzenia dokumentów.

Kasy

Parametry określające pojedynczą kasę:

 • Numer kasy (jest nadawany automatycznie, ale może być zmieniony)
 • Opis kasy
 • Waluta dla kasy
 • Konto na użytek księgowania
[Uwaga]

W module Kasa, podczas dopisywania Kasy masz możliwość zdefiniowania kilku dodatkowych parametrów kasy. Zob. „Kasy”.

Tak jak w poprzednich słownikach, możliwe jest blokowanie poszczególnych kas przez zaznaczenie pola Blokuj kasę.

Banki (rachunki bankowe)

Pojedynczy rachunek bankowy opisywany jest przez:

 • Opis banku
 • Numer rachunku
 • Konto na użytek księgowania
 • Walutę, na którą będzie przeliczana operacja w innej walucie – np. euro